22.03.2018r. – „USTAWA PRAWO WODNE 2017 – NOWY SYSTEM W GOSPODAROWANIU WODĄ”

Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu:

„USTAWA PRAWO WODNE 2017 – NOWY SYSTEM W GOSPODAROWANIU WODĄ”

Szkolenie adresowane jest m.in. do:

przedsiębiorców, administracji publicznej, administracji związanej z ochroną środowiska, firm konsultingowych, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych.

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i podstawowymi rozwiązaniami systemowymi aktualnego prawa wodnego, w tym w szczególności:

  • zmian praw własności i praw własnościowych do wód i gruntów pod wodami (wody publiczne, wody stojące melioracje wodne, stawy rybne, prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z regulacji zawartych w Prawie wodnym),
  • zarządzanie i organizacja administrowania wodami (zasady korzystania i usługi wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura organizacyjna, zakres kompetencji (decyzji), wydawanie zgód wodnoprawnych – pozwolenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna i zgłoszenie wodnoprawne, prawa i obowiązki jednostek samorządów terytorialnych),
  • opłaty jako centralny element nowego systemu (rodzaje opłat, opłaty stałe i zmienne, opłaty jednostkowe, przykłady obliczeń różnych form opłat za usługi wodne, w tym m.in.
    za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wód pochodzących z odwodnień gruntów w granicach miast, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej),
  • wskazanie na najważniejsze zmiany i różnice między „starym”, a aktualnym prawem wodnym.

Szkolenie prowadzi: Konrad Turkowski, dr. hab. inż. prof. UWM w Olsztynie, rzeczoznawca majątkowy specjalizujący się w wycenie wód i gruntów pod wodami. Wieloletni wykładowca m.in. przedmiotów: „Prawo wodne”, Prawo w ochronie środowiska” oraz „Ekonomia Środowiska”.

Czas trwania:

4 godziny

Termin szkolenia:

22 marca 2018r. w godz. 10:00 -14:00

Koszt szkolenia:

180 zł (brutto)

Wpłaty przyjmowane są na konto:

Nazwa banku: Bank Millennium S.A.

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 6186 8386

Miejsce szkolenia:

Dom Technika, 90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, VI piętro, sala 605.

Szczegółowe informacje:

Mariola Pasikowska – Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych

tel. 42 637 18 98; 600 374 114

Anna Kazimierczak – Specjalista ds. szkoleń i usług technicznych

tel. 42 637 18 98;  663 055 403

Zapisy przyjmowane są do dnia 19.03.2018r.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają CERTYFIKAT ukończenia szkolenia wydany przez Łódzką Radę Federacji SNT-NOT.