W dniu 05 kwietnia 2017 roku odbyło się zebranie Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.

Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT Mirosław Urbaniak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT za 2016 r. i plan działania na 2017 r.

Następnie Dyrektor Biura Andrzej Tarka przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej Biura ŁRF SNT-NOT za 2016 r., plan działalności gospodarczej na 2017 r. oraz omówił projekt kosztów utrzymania Domu Technika w 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Meksa przedstawił stanowisko Komisji do sprawozdań za 2016 r. i planów na 2017 r. oraz postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 r.

Członkowie Rady przyjęli następujące uchwały:

  • W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Łódzkiej Rady Federacji  SNT-NOT w 2016r. i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016r.
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku za 2016r.
  • W sprawie planu działania Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT na 2017r.
  • W sprawie przeznaczenia dochodów z działalności gospodarczej w 2017r. na cele statutowe
  • W sprawie odpłatności oddziałów SNT, Zarządów Głównych SWP i SPP oraz wydawnictw „SIGMA’’ za pomieszczenia w Domu Technika w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.
  • W sprawie przyjęcia znowelizowanego Regulaminu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT.
  • W sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania Wyborczego w dniu 26 kwietnia 2017r.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca Komisji Wyborczej Agnieszka Papiewska przedstawiła zgłoszone kandydatury na Prezesa i Członków Zarządu oraz na Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT.

Na zakończenie zebrania Członkowie Rady przyjęli protokół z zebrania Rady w dniu 14 grudnia 2016 r.