Rys historyczny Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT

23 listopada 1946 roku rozpoczął działalność Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi, będący następcą Ogólnopolskiego Towarzystwa Technicznego.

Założycielami Oddziału było łódzkie środowisko techniczne, które skupiało w momencie rozpoczęcia działalności następujące Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
 •  Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego.

Pierwszym Prezesem  w latach 1946 – 1948 był Walenty Wende.W 1950 roku Oddział Wojewódzki NOT w Łodzi przystąpił do organizacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Łodzi, która w 1951 roku została włączona do Politechniki Łódzkiej.
Oddział Wojewódzki organizował wystawy osiągnięć technicznych, konkursy na opracowanie najlepszej technologii a także prowadził rekrutacje na wieczorowe i zaoczne studia techniczne.
Pod nazwą  „ Oddział Wojewódzki’’-NOT w Łodzi funkcjonował do 1957 roku.
W okresie tym Prezesami byli:

 • Bronisław de Michelis / 1948-1949 /,
 • Kazimierz Jarzębiński / 1949 – 1952 /,
 • Henryk Trebert / 1952 – 1953 /,
 • Jerzy Jabłkiewicz / 1953 – 1976 /.

W 1950 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego NOT zainicjował potrzebę budowy Domu Technika w Łodzi. Dzięki tej inicjatywie, w wyniku podjętych starań, pomimo trudności, uzyskano lokalizację przy pl. Komuny Paryskiej 5a.
W 1961 roku decyzja o inwestycji została umieszczona w planie gospodarczym na lata 1961-1965,  20 lipca 1963 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, a w dniu 20 lipca 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Technika, którego dokonali:

 • Prezes NOT – Bolesław Rumiński
 • Wicepremier Eugeniusz Szyr

W dniu 13 grudnia 1966 roku, w nowym Domu Technika odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
W dniach 18-26.05.1974 roku odbyły się Pierwsze Dni Techniki Regionu Łódzkiego.
05 czerwca 1976 roku powstał nowy statut NOT, w którym określono Naczelną Organizację Techniczną jako Federację Stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym.
W 1982 roku w Łodzi odbył się XX Kongres Techników Polskich. Tematyka problemowa Kongresu obejmowała: gospodarkę żywieniową i wyżywienie narodu, energię, paliwa i surowce, wykorzystanie polskiej myśli technicznej i kadr technicznych, doskonalenie gospodarki i techniki oraz ich wzajemne oddziaływania, warunki techniczne i społeczne odnowy budownictwa oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna.
Z okazji Kongresu, którego hasłem było „ być narodowi użytecznym’’, 10 grudnia 1984 roku nastąpiło odsłonięcie pomnika Stanisława Staszica.
Od  1991 r. działa jako Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
W dniu 21 kwietnia 2004 r. uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zarówno do Rejestru Przedsiębiorców jak również do Rejestru Stowarzyszeń.
W dniach 23-25 maja 2011 roku ŁRF współorganizowała XXIV Kongres Techników Polskich, który odbył się w andel´s hotelu. Główne cele wynikające z uchwał Kongresu dotyczyły perspektywicznego rozwiązania problemów innowacyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz transportu jako warunku dynamicznego rozwoju.

Aktualnie działalność statutowa opiera się głównie na pracy komitetów, komisji i zespołów problemowych / Komitet ds. Jakości, Komisja ds. Promocji Techniki, Komisja ds. Nagród, Konkursów i Odznaczeń, Komisja Seniorów i Historii Stowarzyszeń.

W ramach działań aktywizacji technicznej młodzieży ŁRF organizuje:

 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej / współorganizator/
 • Konkurs „Młody Innowator’’ / współorganizator/
 • Szkolenia „Bezpieczne Praktyki i Środowisko’’ dla młodzieży i studentów regionu łódzkiego

Brała również udział w projekcie „Innowacyjna technika-programy zajęć technicznych dla gimnazjów’’, bierze udział w pracach jury konkursu EBEC / European Best Engineering Competition Poland /  oraz posiada patronaty nad Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 i Nr 20 i  Fundacją Akademia Chint.

W ramach działań na rzecz miasta i regionu: jest Członkiem Kapituły nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Członkiem Komitetu Sterującego LORIS 2030, Członkiem Komisji Konkursu pt. „Pracodawca kreujący i wspierający edukację’’ – Łódzkie Łabędzie.

Od 1976 roku Prezesami Zarządu byli:

 • Ksawery Krassowski – 1976-1991
 • Stanisław Kalinowski – 1991-2000
 • Andrzej Jopkiewicz –  2000-2004
 • Jarosław Palenik – 2004-2009
 • Mirosław Urbaniak – 2009 – nadal