Uprzejmie informujemy, iż ogłoszono kolejny  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP.

Jednym z niezbędnych  kryteriów merytorycznych podlegających ocenie punktowej  jest poziom  innowacyjności projektu, który określany jest m.in. opinii o innowacyjności.

Opinie o innowacyjności projektu sporządzane są  przez  Łódzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  – NOT jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim .

Oferujemy również Państwu kompleksową usługę związaną z przygotowaniem wniosku, prowadzeniem projektu aż do jego całkowitego rozliczenia.