Zaznacz stronę

Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

INNOWACJA to nie jest abstrakcja,
to znaczące ULEPSZENIE
lub
zupełnie  NOWE BRZMIENIE      
Andrzej Tarka

 Wszelkie prawa zastrzeżone
Powielanie tylko za zgod
ą Autora

 

 

Relacja z 70 lecia ŁRF SNT- NOT

Więcej

O Nas

Łódzka Rada prowadzi bardzo szeroką działalność szkoleniowo-usługową i doradczą wspomagającą funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Dysponuje sprawdzoną merytorycznie, profesjonalną kadrą wykładowców, rzeczoznawców, specjalistów, doradców i tłumaczy, z którymi ma podpisane porozumienia  o współpracy w zakresie świadczenia usług o charakterze zawodowym oraz porozumienia o współpracy w zakresie świadczenia usług rozwojowych o charakterze doradczym.

W ramach podpisanych umów partnerskich współpracuje z Politechniką Łódzką, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziałem w Łodzi, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „ Polmatex-Cenaro’’ i wieloma innymi instytucjami.

W ramach działającego Zespołu Usług Technicznych świadczy następujące usługi techniczne: ekspertyzy i opinie techniczne, kosztorysy i nadzory budowlane, audyty i świadectwa energetyczne, oceny maszyn pod względem minimalnych i zasadniczych wymagań, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, wyceny nieruchomości i ruchomości, wyceny wartości prawnych, niematerialnych i intelektualnych, usługi związane z pozyskiwaniem  funduszy unijnych, w tym opinie  o innowacyjności technologii i nowych wyrobów oraz opinie o wdrożeniu, doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – „ prewencja wypadkowa ZUS ‘’, tłumaczenia tekstów technicznych. Posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju  w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

W ramach posiadanego Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych organizuje studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, praktyczne warsztaty z zakresu wyceny nieruchomości, kursy kosztorysowania robót budowlanych, pośrednika w obrocie nieruchomości i zarządcy nieruchomości, przygotowujące do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, obsługi dźwigów, wciągników, suwnic, żurawi warsztatowych, wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenia z zakresu bhp, projektowania, montażu, spawania i pomiarów sieci światłowodowych, przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych D i E oraz przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne D i E w grupie 1,2 i 3.

W poprzednim okresie aplikowania o środki unijne na lata 2007-2013 opracowała łącznie powyżej 400 opinii o innowacyjności, zarówno dla Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również dla Programów Krajowych.

ŁRF posiada  Księgarnię Techniczną oferującą książki techniczne z następujących dziedzin: budownictwo, energetyka, elektronika, mechanika, informatyka, ochrona środowiska, wyceny nieruchomości, obsługa i naprawa samochodów, chemia, fizyka, matematyka.

Prowadzi również wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych / od 20 do 160 osób / oraz pomieszczeń biurowych.

 

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju. Realizujemy je poprzez:
• interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
• doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
• inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
• kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

 

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
Przejawia się ona w:
•  obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
•  współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
•  oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
•  organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
•  inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
•  współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
•  upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
•  sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.

Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:
• stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
• uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz      prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
• czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
• udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
• stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
• działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.

 

                                                                                           

                                                                                   Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
                                                                            prof. dr hab. inż Mirosław Urbaniak

Aktualności

XLIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Jury Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej zakończyło ocenę testów i zadań uczestników zawodów I stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach szkolnych brało udział 470 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych naszego okręgu. Do zawodów II...

Relacja z 70 lecia ŁRF SNT- NOT

W dniu 29 września 2016 roku w Sali Kongresowej w Domu Technika w Łodzi odbyła się uroczysta gala poświęcona Jubileuszowi 70- lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łodzi oraz 50 –lecia Domu Technika. Jubileusz 70 – lecia objęty był Honorowymi...